Sunday, 20 June 2010

China Tour - Tour Schedule

14 AUG: MAO Livehouse / Beijing
15 AUG: Aperture Club / Xian
17 AUG: Hemp House / Chengdu
18 AUG: NUTS / Chongqing
19 AUG: VOX Livehouse / Wuhan
20 AUG: 61House / Nanjing
21 AUG: Yuyintang / Shanghai
22 AUG: 4698 / Changsha
24 AUG: Tekkwun Livehouse / Guangzhou

No comments: