Monday, 14 June 2010

Chochukmo China Tour 2010


CHOCHUKMO CHINA TOUR 2010
Date: 14 - 24.08.2010
Stops including:

Beijing / Xi'an / Chengdu / Chongqing / Wuhan /

Nanjing / Shanghai / Changsha / Guangzhou

Tour details will be announced soon.

No comments: